Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető rendelkezések

Berceli Bernadett osztrák nemzetközi adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, szolgáltatásait megrendelőket (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó, Fogyasztó vagy Ön) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

2. Az adatkezelő

Teljes név: Berceli Bernadett(Továbbiakban: Adatkezelő)

E-mail: bercelibernadett@gmail.com

Telefon: +3620/45 42 452

Honlap: www.happylabi.com

Székhelye: Austria Mönchhof 7123 Stiftsgasse 69 1/12

Levelezési címe: Austria Mönchhof 7123 Stiftsgasse 69 1/12 VAGY Dunaújváros 2400 Búzavirág utca 5/A

Adószám:UID-Nummer: ATU71198839 / Steuernummer: 38 396 / 7387

A Weboldalon látható és olvasható minden tartalom Berceli Bernadett tulajdonát képezi. A felhasználók személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és teljes körűen kezeli. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

3. Jogszabályi háttér

A Weboldalon található foglalkozásokhoz, programokhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályok alapján járunk el:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR), valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

3.1. Értelmező rendelkezések

A jelen szabályzat alkalmazásában:

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

4. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő személyes adatnak minősülő adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezel. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései - így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek. Az Adatkezelő a jelentkezések során megadott adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon, a szerződések fennállásának időtartama alatt kezeli.

Az Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést.

5. Jelentkezés, az adatkezelés célja, kezelt adatok köre

A Weboldalon igénybe vehető szolgáltatások előzetes jelentkezéshez kötöttek. Jelentkezés nélkül a honlap megtekinthető, de a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére azonban nincs mód. A jelentkezéshez személyes adatok megadása szükséges.

5.1. A kezelt adatok köre

 • Érdeklődő neve
 • Adatkezelés célja: Az azonosításodhoz és kapcsolattartáshoz van rá szükség
 • Adatkezelés jogalapja: Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás
 • E-mail-cím
 • Adatkezelés célja: Kapcsolattartáshoz van rá szükség
 • Adatkezelés jogalapja: Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás
 • Telefonszám
 • Adatkezelés célja: Kapcsolattartáshoz van rá szükség
 • Adatkezelés jogalapja: Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás
 • Számlázási név és cím (cég/vállalkozás esetén adószám is)
 • Adatkezelés célja: Számla kiállításához van rá szükség
 • Adatkezelés jogalapja: Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás

5.2. Az adatkezelés jogalapja

A fenti adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel.

5.3. Az adatkezelés célja

A honlapon történő jelentkezéssel, a jelentkezés megtörténtéhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával - melynek módja a honlapon található jelentkezési űrlap kitöltése - az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében elektronikus úton létrejövő szerződések megkötése és teljesítése céljából a szerződés, illetve a szerződésből eredő követelések fennállásának időtartama alatt kezelje.

6. Facebook

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik: https://www.facebook.com/policy

6.1. Általánosan kezelt adatok köre

Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és "kedvelte", "követte" az Adatkezelő oldalát.

6.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalon.

6.1.3. Az adatgyűjtés célja

A közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve "kedvelése".

7. Hozzájárulás fotó- és videó anyagokban történő megjelenéshez

Az érintett a foglalkozások valamelyikére való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az órákon készült fotó- és videó anyagokban megjelenjen, melyeket az Adatkezelő marketing célokkal használ fel. Amennyiben az érintett nem kíván a fentiekhez hozzájárulni, erre irányuló kérését elektronikus úton jelezheti az Adatkezelőnek a jelentkezést követő 3 munkanapon belül, aki a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül eleget tesz az érintett kérésének.

9. Az érintett jogai, a jogérvényesítés menete

Önt a GDPR alapján a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

9.1. A tájékoztatás joga

Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről, személyes adatai helyesbítését kérheti, továbbá kezelt adatainak törlését vagy zárolását kérheti. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Info tv. lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő az alapvető jogok biztosát évente értesíti.

9.2. Az adatok helyesbítése, törlése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett és hatályos törvényben meghatározott módon - kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.3. Tiltakozási jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

9.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben bármilyen problémát észlel az adatkezelés kapcsán, kérjük, elsőként jelezze az Adatkezelőnek. Ez hozzásegíti az Adatkezelőt ahhoz, hogy azonnal megoldást tudjon találni, és kizárja annak lehetőségét, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írjon a kutyakapcsolat@gmail.com e-mail címre, és az Adatkezelő a tőle telhető leggyorsabban igyekszik megoldást találni. Amennyiben nem sikerült az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogaiban esett sérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére való hivatkozással. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt. A Hatóság elérhetősége: posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket). A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő. A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

 • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.
 • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
 • Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését. Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Microsoft Edge
 • Safari

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2022.01.20.
Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.